Προσθήκη εργαλείου οικογενειακού δέντρου

Februar 5, 2023 0 Von admin

var tree_txt = new Array( ); BOX_LINE_Y_SIZE = „100“; canvasbgcol = „#f1eef1“; nodeoutlinecol = „#adbbbd“; nodefillcol = „#ced6d7“; nodefillopacity = 1; nodetextcolour = „#555555“; setOneNamePerLine(true); setOnlyFirstName(true); setBirthAndDeathDates(true); setBirthAndDeathDatesOnlyYear(true); setBirthDatePrefix(„b“); setDeathDatePrefix(„d“); setConcealLivingDates(true); setShowSpouse(true); setShowOneSpouse(false); setVerticalSpouses(false); setMaidenName(true); setShowGender(true); setDiagonalConnections(false); setRefocusOnClick(false); setShowToolbar(true); setNodeRounding(5); setToolbarYPad(20); setToolbarPos(true, 3, 3); setMinBoxWidth(0); jQuery(document).ready(function($){ familytreemain(); var scene = document.getElementById(‚tree-container‘); panzoom(scene, { onTouch: function(e) { return false; } }); } )

#dragableElement{ position:initial !important; μετασχηματισμός: κανένας !σημαντικός; } #borderBox { υπερχείλιση: scroll !important; }

Τροφοδοτείται από TreePress

The post Προσθήκη εργαλείου οικογενειακού δέντρου εμφανίστηκε πρώτα στο Busdiecker Familienblog.